Dzisiaj jest 15 listopada 2018 ..:: Status prawny ::..  Szukaj  
   BIP Minimalizuj
LOGO BIP
 Drukuj   

   Menu Minimalizuj
 Drukuj   

     Minimalizuj
  

   Status prawny Minimalizuj

KAPITAŁ SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 465 000 zł  (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1465 (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Pokrycie udziałów może nastąpić w formie gotówkowej lub wkładami niepieniężnymi.

Wspólnicy – założyciele obejmują udziały w kapitale zakładowym w następujący sposób:
1. Województwo Świętokrzyskie – 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) o łącznej wartości 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i udziały te pokrywają wkładem pieniężnym,
2. Miasto Kielce – 200 (słownie: dwieście) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) o łącznej wartości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i udziały te pokrywają wkładem pieniężnym,
3. Politechnika Świętokrzyska – 5 (słownie: pięć) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) o łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i udziały te pokrywa wkładem pieniężnym,
4. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa – 2 (słownie: dwa) udziały po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) o łącznej wartości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
i udziały te pokrywa wkładem pieniężnym.

Udziały w nowo podwyższonym kapitale zakładowym w trybie zmiany umowy Spółki Wspólnicy objęli w sposób poniższy:

-    Województwo Świętokrzyskie obejmuje 285 (dwieście osiemdziesiąt pięć) równych
i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc) każdy udział
w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości 285 000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy)  pokrywając je w całości wkładem pieniężnym,
-    Politechnika Świętokrzyska obejmuje 65 (sześćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc) każdy udział w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości 65 000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy) pokrywając je
w całości wkładem pieniężnym.


Siedzibą Spółki jest miasto Kielce.

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Spółka może powoływać własne jednostki w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji w kraju i za granicą.

CELE SPÓŁKI


Celem Spółki jest:
l. realizacja sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873),
a w szczególności w zakresie:
1/ promocji   zatrudnienia   i   aktywizacji   zawodowej   osób   pozostających   bez   pracy   i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
2/ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
3/ działań w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; zarówno w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej, przy ich organizacyjnym
i rachunkowym wyodrębnieniu,
4/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5/ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6 / oświaty i wychowania.
2. realizacja zadań publicznych w zakresie:
1/ pobudzenie aktywności gospodarczej w sferze nowych technologii i innowacji, realizacja strategii regionalnej w tym zakresie,
2/ ukierunkowanie i skoncentrowanie wysiłków podmiotów lokalnych pracujących w zakresie nowych technologii, lub zainteresowania ich wspieraniem (jednostki naukowo-badawcze, samorząd terytorialny, lokalne urzędy i instytucje rządowe, samorząd gospodarczy
i podmioty wspierające przedsiębiorczość, komercyjne podmioty gospodarcze), 
3/ wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie ich konkurencyjności (dostęp do systemów informacji, doradztwo technologiczne),
4/ wspieranie samorządu lokalnego w zakresie nowoczesnych form inwestowania - ŚCITT będzie współpracować z samorządem także w sferze procesów innowacyjno-wdrożeniowych dotyczących np. wojewódzkich i lokalnych inwestycji ekologicznych, inwestycji w zakresie niekonwencjonalnych źródeł energii itp.,
5/ modernizację i restrukturyzację tradycyjnych sektorów gospodarki regionu,
6/ pozyskiwanie wsparcia dla regionu ze strony instytucji zagranicznych, międzynarodowych, rządowych i pozarządowych o zasięgu ogólnokrajowym, statutowo zajmującymi się i wspierającymi finansowo i technicznie rozwój technologiczny
i innowacyjność,
7/ współpraca międzynarodowa w tworzeniu nowych form produkujących w oparciu
o nowoczesną technologię z udziałem kapitałowym ŚCITT w firmach,
8/ współpraca z sektorem bankowym i funduszami inwestycyjnymi przy realizowaniu konkretnych projektów,
9/ formułowanie oczekiwań przemysłu lokalnego wobec nauki, pośredniczenie
w przekazywaniu informacji pomiędzy przemysłem, a placówkami badawczo-wdrożeniowymi,
10/ wymiana doświadczeń, organizowanie spotkań, dyskusji, seminariów poświęconych tematyce współpracy nauki z gospodarką, działalność promocyjna, wydawnicza
i informacyjna,
11/ wsparcie i obsługa firm i jednostek badawczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, propagowanie wiedzy technicznej i innowacyjnej poprzez organizowanie szkoleń i doradztwo.

 Drukuj   

© 2005 ŚCITT Sp. z o.o. Kielce   Zasady użytkowania   Zasady zachowania prywatności