Dzisiaj jest 15 listopada 2018 ..:: Organy Spółki ::..  Szukaj  
   BIP Minimalizuj
LOGO BIP
 Drukuj   

   Menu Minimalizuj
 Drukuj   

     Minimalizuj
 Drukuj   

   Organy spółki Minimalizuj

ORGANY SPÓŁKI

 

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd i Rada Nadzorcza.

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników:

1.    Zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności.

2.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz udzielanie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium.

3.    Przeznaczenie zysku lub pokrycie strat.

4.    Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej.

5.    Wyrażanie zgody Zarządowi na udzielenie prokury.

6.    Zbycie i zastawienie udziałów.

7.    Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.

8.    Zmiana umowy Spółki.

9.    Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

10.  Nabycie nieruchomości lub urządzeń przeznaczonych do trwałego użytku za cenę przekraczającą 1/4 (słownie: jeden łamane przez cztery) kapitału zakładowego w okresie dwóch lat od zarejestrowania Spółki.

11.  Zwrot dopłat.

12.  Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.

13.  Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

14.  Zbycie nieruchomości.

15.  Powołanie pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach z Członkami Zarządu       i w sporach z nimi.

16.  Rozpatrzenia i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Zarząd.

17.  Zezwolenia prowadzenia konkurencyjnych interesów i uczestniczenie
w konkurencyjnych Spółkach przez członków Zarządu.

18.  Uchwalenie regulaminu organizacyjnego Spółki.

 

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że kodeks spółek handlowych przewiduje wymogi bardziej rygorystyczne.

W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.

 

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

1.    Zarząd zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które powinno odbyć się
w terminie do 6 (słownie: sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2.    Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Wspólników reprezentujących 1/10 (słownie: jeden łamane przez dziesięć) część kapitału zakładowego.

3.    Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

4.    Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście albo przez pełnomocników.

 

ZARZĄD

 

1.     Członków Zarządu powołuje i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

2.     W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednego do trzech osób. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 (słownie: jeden) rok, a każda następna 3 (słownie: trzy) lata.

3.     Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.

4.     Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

5.     Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą, co nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

6.     Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu.

7.     Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez uchwałę Rady Nadzorczej.

 

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz kieruje bieżącą działalnością.

1.     Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

2.     Każdy Członek Zarządu ma prawo do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki
w zakresie nie przekraczającym zwykłych czynności.

3.     Za sprawy przekraczające zwykły zakres czynności uważa się w szczególności zaciąganie zobowiązań przekraczających 100.000 EURO (słownie: sto tysięcy EURO).

4.     Do Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników czy Rady Nadzorczej.

5.     Zarząd działa w oparciu o niniejszą umowę spółki oraz regulamin organizacyjny Spółki uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

 

Niezależnie od Prokurentów Zarząd może ustanowić do wykonywania określonych czynności pełnomocników działających w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

 

RADA NADZORCZA

 

1. Radę Nadzorczą wybiera Zgromadzenie Wspólników.

2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (słownie: trzy) członków powoływanych spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji.

3. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata.

5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

6. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.

7. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez Zgromadzenie Wspólników.

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników badań, wydawanie opinii w sprawach, o które zwróci się Zarząd Spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej. Uchwała powzięta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie wskazanym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób

5. Rada Nadzorcza deleguje jednego członka do reprezentacji Spółki przy zawieraniu umów z Członkami Zarządu oraz sporach pomiędzy nimi a Spółką.

 

 

 

 

 Drukuj   

© 2005 ŚCITT Sp. z o.o. Kielce   Zasady użytkowania   Zasady zachowania prywatności